قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

تولیدکنندگان راه نجات بهبود جهش تولید

بمناسبت میلاد علی ابن موسی الرضا سایت فدراسیون افتتاح شد!!

مدیر اجرایی ضمن تبریک این روز به کلیه اعضاء فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران اعلام کرد :

بهترین مدال به تولید کنندگان صنایع غذایی وکشاورزی مقایسه آنان با رزمندگان جنگ اقتصادی بوده است.

تولیــد کنندگانــی کــه در چنــد دهــه با تمام بی مهری ها و با گذر از هفت خوان ها و موانع، امروز در جایگاه ویژه ای در جهان قرار گرفته اند و افتخاراتی را خلق کردند که قطعا در تاریخ صنایع غذایی ثبت خواهد شد.

کار آفرینــان صنایــع غذایــی بــا تکیــه بــه حضــرت حق ، بــدون هیچگونه حمایت دولتــی ، همواره با سعی و تلاش و هوش و برنامه ریزی باقدرت تمام پله های ترقی را طی کردند و بصورت موازی با جبهه مخالفــان ضــد تولیــد و ســود جــو ، صنایــع غذایــی کشــور را به درجه ای ارتقــا داده اند ، کــه بعد ازنفت بالاترین رقم صادرات واشتغال را دارد.

و باسربلندی می توان گفت که صنایع غذایی کشاورزی کشور پرچمدار و پیشاهنگ صنایع بوده است و مطمئنا کار آفرینان این بخش مانند کشورهای همسایه از حمایت های مختصری برخورداربودند واگــر وزارتخانــه هــای ســایه و موانــع ســاز نبودنــد قــادر بودند که بازار کشــورهای اورســیا و افریقا را به ســهولت بدســت بیاورنــد و کســب ایــن بــازار یعنــی ایجاد اشــتغال عظیم جوانان کشــور یعنــی نجات از اقتصاد نفتی !!!

۹۰ روز یعنی یک چهارم از سال جهش تولید گذشت همچنان تولید کنندگان در انتظار اقدامات موثر در جهت جهش تولید و رفع موانع تولید می باشند.

اعلام شــعار ســال جهش تولید در روز اول ســال ۹۹ یک اقدام هوشــمندانه توســط مقام معظم رهبری بوده است و ارتباط مستقیم به حیات اقتصاد کشور دارد.

فدراســیون تشــکل هــای صنایع غذایی کشــاورزی ایــران، در دوم فروردین بیانیــه دوازده ماده ای ارائه کرد، که به منظور جهش تولید ، وزارتخانه های ذیربط اجرا کنند.

آیا فرصت ۹۰ روز فرصت کمی بوده که وزارت جها دکشاورزی و وزارت صمت طرح ها و گزارشات انجام شده را ارائه کنند؟

از قــوه قضاییــه، مجلــس، تقاضــا داریــم بمنظــور جلوگیــری از تعطیلــی واحدهای تولیــدی و بخش کشاورزی باتشکیل کارگروههای تخصصی با همدلی و همراهی تمامی تشکل های مربوطه برابر قانون بهبود محیط کسب وکار هر چه سریعتر اقدامات جهادی در جهت شعار سال نمایند.

دشــمنان تولیــد، بخــش کشــاورزی و غــذا را درپیچیــده تریــن و بحرانی تریــن شــرایط قــرار داده اند وزنجیره صنایع غذایی کشاورزی در ناامید ترین و بحرانی ترین شرایط تاریخی به سر می برد. اگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صمت به بیانیه های فدراسیون و تشکل ها توجه می کردند و واحدهــای صنایــع تبدیلــی تکمیلــی را حمایت می کردند، در شــرایط کرونا و عدم صادرات، محصولات کشاورزان نابود نمی شد.

چــرا بایــد تولیــد کننــدگان قربانی ندانم کاری و بی توجهی وزاتخانه های ذیربط شــوند چرا برابر قانون از تجربه تولیدکنندگان بهره برداری نمی کنند؟!

جهــاد کشــاورزی و وزارت صمــت بهتــر اســت پــس از گذشــت نــود روز دیگــر بــه انتصابات و جلســات در اتاق های دربســته پایان دهند و با اجرا و احترام به قانون بهبــود محیــط کســب و کار هــر چه ســریعتر با کمک تشــکل هــا اقدامات موثری را در جهت جهش تولید عملیاتی کنند و مطمئن باشــند اگر اراده ای در بهبودو جهش تولید دارند تنها تولید کنندگان می توانند راهکارهای مناسبی در جهش تولید ارائه کنند.

مطلب پیشنهادی

تشدید قیمتگذاری دستوری